Вартість харчування

 • Home
 • Вартість харчування

Вартість харчування однієї дитини на день розраховує або централізована бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну,що діє у цій місцевості на момент складання кошторису.

Після подання таких розрахунків відділом освіти органи місцевого самоврядування визначають розмір батьківської плати та видають розпорядження (рішення) про встановлення вказаної плати.

Пунктом 2.9 Порядку № 667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад ( у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не береться.

 

Пільги на харчування

 

Від плати за харчування дітей у ЗДО можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 “Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися упродовж року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.

Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

        У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 № 667, пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

 • Діти з малозабезпечених сімей;
 • Діти-сироти (опікуни);
 • Діти з багатодітних сімей;
 • Військові, які брали (беруть) участь в АТО
 • Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб

 

 

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей

Харчування безкоштовне

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення – 1 шт. (оригінал). Поновлюється 1 раз на півроку
 • Свідоцтво про народження дитини – 1 шт.(копія)
 • Довідка з ЖЕК (форма № 3) – 1 шт. (оригінал)

Діти-сироти (опікуни)

Харчування безкоштовне

 • Свідоцтво про народження дитини – 1 шт.(копія)
 • Рішення суду про опікунство – 1 шт.(копія)

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

Оплата за харчування 50 %

 • Свідоцтва про народження всіх дітей – по 1 шт.(копія)
 • Посвідчення багатодітної сім’ї – 1 шт.(копія)
 • Довідка форма № 3 – 1 шт. (оригінал)

Військових, які беруть (брали) участь в АТО

Харчування безкоштовне

 

Військових, які беруть (брали) участь в АТО, визнають учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ. На них поширюються норми законів:

 • «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV,
 • «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ.

Але серед переліку пільг, передбачених цими законами, не визначене право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ. Натомість сім’ї учасників АТО можуть бути звільнені від плати за харчування, якщо:

 • сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму,

сім’я одержує соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ.

Контроль організації харчування

 

  

З огляду на те, що одним із основних завдань колективу закладу дошкільної освіти є охорона життя і здоров’я дітей, надзвичайно важливим є питання забезпечення дітей якісним і зба­лансованим харчуванням.

Одним із основних нормативно-правових документів, які регла­ментують порядок організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти, є Інструкція з організації харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165, виконання вимог якої є обов’язковим для працівників закладу дошкільної освіти.

Кожен керівник закладу дошкільної освіти повинен по­стійно здійснювати контроль організації харчування дітей, оскільки це невід’ємна частина його посадових обов’язків. Керівник закладу дошкільної освіти має охопити своєю ува­гою всі питання організації харчування дітей. Тому першочергово йому слід структурувати свою діяльність у даному напрямі контролю, щоб легко орієнтуватися в усіх процесах, діяти планомірно або ж опе­ративно реагувати на нові завдання.

Ми проводимо оперативний контроль, коли виникає потреба розв’язати нагальні питання щодо поліпшення умов харчування ді­тей, попередження можливих негативних наслідків.

Зміст вибіркового контролю визначаємо відповідно до річ­ного плану контролю і виробничої необхідності. Вибірковий контроль дає змогу запобігти можливим надзвичай­ним ситуаціям та забезпечити системність у роботі закладу дошкільної освіти.

Тематичний контроль присвячений вивченню певного окремо­го питання організації харчування дітей. Зазвичай під час тематич­ного контролю ми вивчаємо:

-ефективність діяльності ради з харчування;

-виконання норм харчування;

-ведення ділової документації з організації харчування;

-доцільність методів і прийомів, які використовують вихо­вателі під час прийому їжі дітьми;

-ефективність співпраці вихователів та медичних працівни­ків з помічниками вихователів, батьками щодо організації харчування;

-рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

Комплексний контроль передбачає вивчення всіх питань ор­ганізації харчування дітей у закладі дошкільної освіти. Такий контроль ми проводимо, як правило, під час підготовки закладу дошкільної освіти до державної атестації та інших ґрунтовних планових перевірок.

 

Харчоблок у процесі організації харчування дітей перевіряємо найчастіше, адже у його приміщеннях обробляють продукти харчу­вання і готують страви.

Основними питаннями, які вивчаємо під час контролю на харчоблоці, є:

-санітарно-гігієнічний стан;

-використання устаткування та інвентарю;

-поточність виробничого процесу;

-технологія приготування страв;

-обробка сирих і готових продуктів;

-фактична кількість відходів продуктів харчування і продо­вольчої сировини;

-зняття проб готових страв;

-видача готових страв;

Склад комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини затверджує на початку навчального року керівник закладу дошкільної освіти. До її складу зазвичай входять комірник, кухар (або особа, призначена наказом керівника відповідальною за приймання продуктів харчування і продовольчої сировини), та медичний працівник:

-відбір та зберігання добових проб кожної страви раціону;

-ведення Зошита обліку відходів.

Відповідно до норм Інструкції на харчоблоці поруч із вікном вида­чі їжі обов’язково мають бути вивішені графік видачі їжі та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, а також таблиці, у яких вказано об’єми порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Тож ке­рівник закладу дошкільної освіти також контролює ці питання.

Окрім того, контролю на харчоблоці підлягають такі питання організації харчування, як:

-дотримання персоналом правил особистої гігієни;

-ведення Журналу здоров’я працівників харчоблоку;

-дотримання температурного режиму під час зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини;

-наявність інструкцій щодо миття кухонного посуду, інвен­тарю та обладнання.

Суворе дотримання санітарних норм і правил зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини у коморі — це одна з го­ловних гарантій безпечності харчування дітей у закладі дошкільної освіти.

Інструкцією передбачено, що комірник повинен контролювати умови доставки продуктів харчування і про­довольчої сировини до закладу дошкільної освіти, відповіда­ти за якість та асортимент продуктів харчування і продовольчої сиро­вини, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання. Також комірник веде Книгу складського обліку, складає заявку на продукти.

         Продукти харчування і продоволь­чу сировину до закладу дошкільної освіти приймає комісія з бракеражу лише за наявності супровідних докумен­тів, що підтверджують походження, без­печність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини. Су­провідні документи повинні засвідчувати ґатунок, категорію, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання (для продуктів, що швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення познача­ють у годинах).

Окрім того, враховуючи вимоги Інструкції, у коморі ми контро­люємо питання щодо:

-приймання, зберігання та видачі продуктів харчування і про­довольчої сировини;

-приймання, зберігання тари;

-термінів реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини;

-обліку продуктів харчування і продовольчої сировини;

-ведення Книги складського обліку.

Під час контролю у медичному кабінеті ми перевіряємо ведення медичними працівниками ділової документації з питань організації харчування дітей. Адже відповідно до своїх посадових обов’язків сестра медична старша з дієтичного харчування (за її відсутності — інший медичний працівник) є відповідальною за організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти. До її посадових обов’язків належить також контроль діяльності працівників, які організовують харчування дітей (кухарі, помічники вихователів), та дотримання ними Інструкції.

Водночас із виконанням функцій контролю медичний працівник:

-веде ділову документацію з харчування (Журнал обліку ви­конання норм харчування, Журнал бракеражу готової про­дукції, Журнал бракеражу сирої продукції, Журнал здоров’я працівників харчоблоку);

-аналізує виконання норм харчування, здійснює корекцію раціону;

-проводить розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів] у раціонах харчування при невиконанні норм харчування до кінця місяця;

-складає примірне двотижневе меню, картотеку страв, меню-вимогу на видачу продуктів харчування;

-проводить заняття з гігієни харчування та основ дитячого дієтичного харчування.

Окрему увагу ми приділяємо контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, питання щодо:

-дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі;

-відповідності об’єму страв, виданих дітям, встановленим нормам;

-умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі.

Оскільки у групових приміщеннях повинні бути вивішені та­блиці, у яких вказано об’єм порцій, що мають отримати діти кож­ної з вікових груп, то, відповідно, питання наявності і правильності оформлення таких таблиць також підлягає контролю.

Окрім того, керівник закладу дошкільної освіти має звер­тати увагу у групах на те, як реагують діти на подані їм страви, чи вда­ються вихователі до методів заохочення дітей споживати їжу тощо.

Порядок фіксації результатів контролю

Аби під час контролю організації харчування дітей систематич­но і послідовно перевіряти визначені питання, ми використовуємо форми актів перевірки,які розробили та затвердили на засіданні ради з харчування..Також корисними єкартки аналізу різних аспектів контролю організації харчування дітей.

За допомогою цих форм ми маємо змогу оперативно здійсню­вати всеохопний контроль організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти. Зафіксувавши виявлені недоліки, нада­ємо рекомендації щодо їх усунення, визначаємо строки виконання та відповідальних осіб.

Часто підсумки контролю (зазвичай тематичного) ми оформ­люємо у вигляді аналітичної довідки,яку заслуховуємо на вироб­ничій нараді, під час засідання педагогічної ради тощо.

Підсумки контролю обов’язково враховуємо під час видання на­казів про стан харчування дітей за квартал (рік).

Дієвий систематичний контроль дає нам змогу постійно вдо­сконалювати систему роботи з організації харчування дітей у нашо­му закладі дошкільної освіти.